Siden nytår har Ekolab været med til at teste EU-kommissionens bud på et værktøj til fremme af bæredygtigt byggeri – Level(s). Princippet er at man efter eget ønske lader sit byggeprojekt teste på tre niveauer – og intentionen er at motivere til benchmarking og optimering. Når Level(s) er færdigudviklet, er håbet at have skabt et værktøj, der kan skabe harmonisering af hvordan bæredygtighed kan rapporteres og dokumenteres på tværs af nationale reguleringer og private certificeringsordninger.

Som en del af den danske gruppe af rådgivende ingeniører, arkitekter, bygherrer og andre branchefolk, har Ekolab været med til at teste værktøjerne i Levels(s) parallelt med deltagere fra en lang række EU-lande. Testen har nu nået sin afslutning, og håbet er på sigt at kunne skabe et værktøj, der kan samle hele Europa om en fælles ramme for bæredygtigt byggeri.

———————-

Læs mere…..

Testforløbet

Den danske indsats blev koordineret af Danske Arkitektvirksomheder i tæt samarbejde med Green Building Council Denmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Bygherreforeningen og Statens Byggeforskningsinstitut. Arbejdet fik økonomisk støtte af Realdania, af Grundejernes Investeringsfond og af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som modtager en samlet analyse af de danske erfaringer med Level(s) fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi.

Ekolab tilmeldte sig allerede i efteråret 2018 med projektet ”Katrinebjerg afdeling 77” som ét af i alt 17 tilmeldte danske nybyggerier og renoveringssager. I januar 2019 blev den fællesdanske indsats skudt i gang med workshops, hvor deltagerne arbejdede i teams for at løse opgaven med at gennemgå manualer og teste værktøjer i Level(s). Siden er det blevet til i alt 4 workshops med fokus på potentiale og udfordringer ved Level(s) i sin nuværende form. Derudover var en medarbejder fra Ekolab med til en indledende konference i Bruxelles i januar.

Formålet med dette testforløb var at give EU-kommissionen feedback, der giver mulighed for at tilrette og optimere tekstdokumenter og regneark, blandet andet for at forbedre værktøjets funktioner, sikre brugervenlighed for alle byggeriets parter, samt at skabe mere klarhed over værktøjets anvendelsesmuligheder.

Hvad er Level(s)?

Level(s) er bygget omkring tre temaer; Miljømæssig livscyklus – Sundhed og komfort – Pris, værdi og risiko. Herunder ligger i alt 6 makromålsætninger, som igen har underpunkter, kaldet indikatorer, til opfyldelse af makromålsætningerne.

Level(s) indeholder under hver indikator en række metoder og værktøjer, der kan danne ramme om et systematisk arbejde med bæredygtigt byggeri. Udover kortlægning af miljøpåvirkninger, totaløkonomi og andre af de mere gængse indsatsområder man kan genkende fra blandt andet DGNB, lægges der i Level(s) ydermere op til overvejelser vedrørende fremtidssikring af byggeriet i forhold til klimaforandringer – herunder tiltag mod overophedning og oversvømmelser. Ligeledes er Level(s) meget ambitiøs i LCA, idet alle faser ønskes indregnet.

Som navnet antyder, kan man i Level(s) arbejde på forskellige niveauer afhængig af hensigt og ambitionsniveau. På første trin kortlægger man sit byggeri og bliver af den vej bevidst om hvilke fordele og ulemper, der er ved de valg man har truffet. På andet trin udføres kortlægningen med værktøjer, der gør det muligt på sigt – efterhånden som flere indrapporterer til Level(s) – at sammenligne sit byggeri med tilsvarende bygninger i hele Europa. På det tredje trin bliver man endnu mere specifik og kan bruge Level(s) som et værktøj til at optimere sit byggeri.

Ekolabs erfaringer med Level(s)

Deltagelsen i testforløbet har givet Ekolab indblik i EU’s visioner for fremtidens byggeri. Hensigten er at der i alle EU’s medlemslande skal skabes et stadigt større fokus på bl.a. cirkulær økonomi og bedre indeklima – hos alle byggeriets parter og i alle byggeriets faser. Netop heri ligger en stor udfordring for projektet, idet visse punkter kan virke mere relevante at rapportere på i f.eks. Sydeuropa end i Skandinavien – eller omvendt.

Værktøjet tager udgangspunkt i velkendte certificeringsordninger, men udbygger visse områder, mens andre områder behandles mere overfladisk. Selv med kendskab til f.eks. DGNB og med en LCA på hånden, viste en Level 2 eller 3 rapportering sig at være en udfordring for selv erfarne ingeniører og arkitekter. Heri ligger en udfordring for Level(s) som værktøj, idet de har som målsætning at alle byggeriets parter skal kunne udføre en Level(s)-rapportering. Dette kan føre til uklarheder og manglende grundlag for korrekt sammenligning og misforståelser i indrapporteringerne, hvilket kan påvirke Level(s)’ troværdighed og dermed reducere anvendelsen i branchen.

Level(s) har i sin nuværende form potentiale til at give overblik og danne samtalegrundlag mellem rådgiver og bygherre. Efterhånden som flere indrapporterer deres byggerier og ordningen udvikles, vil Level(s) kunne være et alternativ til en certificering, idet der i Level(s) ikke er specifikke krav og point, der skal opnås. Ordningen vil også kunne være et supplement til en certificering for at kunne vurdere på tværs af nationale certificeringsordninger. Målet kan f.eks. være en top-10-placering i sin bygningskategori i hele EU på udvalgte makromålsætninger, eller, efter interesse og prioritereringer, at opnå mål helt ned på indikatorniveau.

Resultater fra afprøvningen af Level(s) formidles på konferencer i København og Aarhus i september 2019.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...