Godt ingeniørarbejde er som udgangspunkt baseret på sikre beregninger og solid faglig viden; men forholder ingeniøren sig mere overordnet til den foreliggende opgave bliver resultatet optimalt. Jobcenter Aarhus på Gunnar Clausens Vej 90 i Viby er en af de ejendomme, som Ekolab har haft under behandling i forbindelse med Aarhus Kommunes store energirenoveringsindsats, Aa+. I forbindelse med denne opgave har de involverede ingeniører netop tænkt ud af boksen. Udover at være en almindelig ingeniøropgave er Gunnar Clausens Vej også et pilotprojekt som skal være inspiration og guide i andre ejendomme, hvor en helhedsorienteret tilgang til forbedringstiltag er nødvendig.

Som et led i den helhedsorienterede tilgang er projektarbejdet udført i tæt samarbejde med ledere, ansatte og brugere på Jobcenter Aarhus – Gunnar Clausens Vej. Afdelingsleder Torben Knudsen udtaler at det for ham personligt, men også for huset som helhed, har været en meget positiv oplevelse. De tanker og erfaringer, som de involverede parter har haft om stedet, er blevet formuleret og sat i system i forbindelse med registreringsarbejde og interviews, og det er kendetegnende at man har følt sig hørt i processen. Torben Knudsen fremhæver Ekolabs ingeniørers balancerede tilstedeværelse og slår fast at deres evne til nytænkning i kombination med en solid faglighed giver ballast til projektets videre forløb.

Baggrunden for at beskæftige sig med Gunnar Clausens Vej er et ønske om at optimere ejendommens indretning og arealudnyttelse med det formål at forbedre indeklimaet og reducere energiforbruget. Første fase i projektet har været en traditionel, objektiv registrering af ejendommen. Ekolab har registreret bygningens arealer med fokus på anvendelse og velegnethed i forhold til funktionerne i de forskellige dele af bygningen; man har lavet en belastningskortlægning af de enkelte rum, herunder indeklimamålinger, der registrerer temperaturer og CO2 koncentrationer og endelig har man dannet sig et overblik over energiforbruget i de forskellige dele af bygningen.

På baggrund af de indhentede data blev anden fase indledt. I denne fase interviewede Ekolab repræsentanter for de involverede parter på alle niveauer for at få et indtryk af hvordan de mennesker, der er på stedet oplever faciliteterne. Brugere og ansatte blev spurgt om deres oplevelse af indeklima, indretning i forhold til funktioner o.l. og lederen kunne give et indblik i de forventninger der er til stedets drift og nuværende mål og i de tanker, der er om udvikling og forbedring af de funktioner der varetages.

I fase tre vurderedes de forskellige rum, som omfatter administration, arbejdende værksteder, mødelokaler, lagerrum og udlejningslokaler i forhold til de funktioner de har. Funktionsanalyserne fokuserede på de fysiske faktorer der modvirker eller begrænser målsætningen for det der foregår i hvert rum.

På baggrund af det forudgående registrerings- og analysearbejde har Ekolab opstillet en række anbefalinger i et notat, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i den videre proces.

Konklusionen på forløbet er at det i høj grad er relevant at foretage de anbefalede forbedringer på Gunnar Clausens Vej. Ejendommens beliggenhed betyder god trafikal adgang og gode parkeringsmuligheder og med indregning af de foreslåede forbedringer vil der være et fornuftigt forhold mellem de bygningsrelaterede driftsomkostninger og antal medarbejdere. Anbefalingerne, der vil øge de forskellige bygningsdeles funktionalitet, forbedre indeklimaet og øge energieffektiviteten vil samtidig være med til at fremtidssikre ejendommens anvendelsesmuligheder.

Ekolab har arbejdet sammen med Aarhus Kommune i forbindelse med flere projekter siden 2013.  Aarhus Kommunes høje ambitioner på energibesparelsesområdet er tydelige og kommunens villighed til konstruktivt samarbejde, bland andet udtrykt i imødekommende dialog på tværs af organisationsstrukturen, lægger op til et godt resultat. Det forventes at man på baggrund af Gunnar Clausens Vejprojektet kan udarbejde guidelines, der kan bruges på andre bygninger med lignende besparelses- og/eller optimeringspotentialer.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...